<meta name="keywords" content="/>
CÂY SƯA ĐỎ
cây sưa đỏ

<p>Một số lưu &yacute; khi trồng c&acirc;y sưa đỏ:<br /> Chỉ sử dụng ph&acirc;n chuồng hoai mục, ph&acirc;n ủ vi sinh để b&oacute;n l&oacute;t cho c&acirc;y sưa, tuyệt đối tr&aacute;nh sử dụng ph&acirc;n h&oacute;a học trong thời gian 1 -2 th&aacute;ng đầu khi c&acirc;y chưa ra nhiều rễ, rễ l&uacute;c n&agrave;y rất yếu dễ bị thương tổn. Sau đ&oacute; c&oacute; thể b&oacute;n ph&acirc;n NPK một lượng nhỏ c&aacute;ch gốc &gt;10cm.<br /> Trồng c&acirc;y sưa đỏ sau khi trồng một năm c&acirc;y l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển mạnh, b&oacute;n ph&acirc;n thường xuy&ecirc;n sẽ gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển mạnh. Nhưng cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lạm dụng ph&acirc;n h&oacute;a học.<br /> C&acirc;y sưa đỏ l&agrave; c&acirc;y rừng tự nhi&ecirc;n, khả năng th&iacute;ch nghi nhanh với m&ocirc;i trường, đối với những v&ugrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện tưới nước thường xuy&ecirc;n th&igrave; n&ecirc;n trồng v&agrave;o đầu m&ugrave;a mưa, nơi n&agrave;o chủ động được nước tưới c&oacute; thể trồng quanh năm kh&ocirc;ng quy định m&ugrave;a vụ cụ thể.&nbsp;</p>


Tags:   cây công trình   cây bóng mát


Sản phẩm liên quan:
CÂY BƯỞI DIỄN
Cây bưởi diễn
CÂY VÚ SỮA
Cây vú sữa
CÂY XOÀI NGỌT
Cây xoài ngọt
MUỒNG HOÀNG YẾN
Muồng hoàng yến
OSAKA ĐỎ
Osaka đỏ
CÂY BAN TRẮNG
Cây Ban trắng
CÂY LONG NÃO
Cây long não
CÂY SAO ĐEN
cây sao đen
CÂY LỘC VỪNG
cây lộc vừng
CÂY BÀNG ĐÀI LOAN
cây bàng đài loan
CÂY BẰNG LĂNG
cây bằng lăng
CÂY SƯA ĐỎ
cây sưa đỏ
CÂY PHƯỢNG TÍM
Cây phượng tím
CÂY SẤU
Cây sấu