Cây thế Việt Nam (Phần 3) (13/04/2012 11:34:40)

Phần 3 bao gồm các thế : Mai phong; Mai phong anh hùng cách;Nguyệt ảnh; Nguyệt đảo; Phượng tiến; Lão liễu; Nghinh phong;

 15. Mai phong

 

 

16. Mai phong anh hùng cách

 

 

17. Nguyệt ảnh

 

18.Nguyệt đảo

 

 

19. Phượng tiến

 

 

20. Lão liễu

 

 

 

21. Nghinh phong

 

 

 

 

 

Tags:   Cây thế Việt Nam   Thế cây cổ

Nội dung liên quan: